УКРАЇНА

 

ІЧНЯНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

(друга   сесія сьомого скликання)

 

 

24 грудня 2015 року                                                                   №05-02/07

м. Ічня

 

 

Про Регламент роботи

районної ради сьомого скликання

 

 

 

         Відповідно до п. 13 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада  В И Р І Ш И Л А :

 

         затвердити Регламент роботи районної ради сьомого скликання (додається).

 

 

 

Голова районної ради                                               Г.В. Герасименко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                рішенням другої сесії сьомого 

                                                                                                     скликання районної ради

                                                                                                24 грудня 2015 року  №05-02/07

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Ічнянської  районної ради

сьомого скликання

 

Р О З Д І Л  1 . Загальні положення

 

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

1.1. Ічнянська районна рада (далі  Рада ) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста району у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих Раді сільськими, селищною, міською радами району.

1.2 Районна рада складається з депутатів, обраних жителями району згідно із Законом України «Про місцеві вибори» та  вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

1.3. Районна  рада є юридичною особою, діє самостійно у межах наділених власних повноважень і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. До повноважень районної  ради належать повноваження, визначені статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також іншими нормативно-правовими актами України, що визначають такі повноваження.

1.4 Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.5.      Регламент Ради (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, заступника голови Ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.6.      Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.7.      До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.8.      У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.9.      У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1)         народовладдя;

2)         законності;

3)         гласності;

4)         колегіальності;

5)         поєднання місцевих і державних інтересів;

6)         виборності;

7)         правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8)         державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9)         судового захисту прав місцевого самоврядування;

10)       підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1.      Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2.      Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в газеті, на офіційному сайті Ради або у інший визначений Радою спосіб.

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1.      Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2.      План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3.      Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів районної ради, голови районної державної адміністрації.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1.      Запит на інформацію — це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2.      Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3.      У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4.      У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5.      У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

 

Стаття 6.  Конфлікт інтересів

6.1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови районної ради, заступника голови ради чи депутата вони не мають права брати участь у прийнятті цього  рішення районною радою.

6.2. Заява про конфлікт інтересів голови районної ради, заступника голови ради, депутата заноситься в протокол пленарного засідання ради.
            6.3. Здійснення контролю за дотриманням вимог статті 59 -1 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію районної ради районної ради з питань забезпечення  законності та правопорядку, депутатської діяльності та етики.

Стаття 7. Присутність на пленарних засіданнях Ради

7.1.      На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови або заступників голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

7.2.      Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями.

7.3.      Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

7.4.      За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні  школи мистецтв, за адресою: м. Ічня , вул. Героїв Майдану, 4. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

Стаття 8. Закриті пленарні засідання Ради

8.1.      У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

8.2.      На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, за запрошенням ради—прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

8.3.      Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

8.4.      Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

8.5.      Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 9. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

9.1.      Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

9.2.      Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

9.3.      Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

9.4.      Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

9.5.      Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 10. Контроль за виконанням рішень Ради

10.1.    Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

10.2.    Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

10.3.    Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

10.4.    Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради або заступнику голови Ради.

Стаття 11. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації Раді

11.1.    Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

11.2.    Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

 

Р О З Д І Л  2.  Організація роботи Ради

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

 

Стаття 12 Порядок скликання першої сесії  Ради

12.1.    Першу сесію новообраної Ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова районної  територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб — представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради.

12.2.    З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

12.3.    Виконавчий апарат районної  ради надає депутатам ради довідкові матеріали про обраних депутатів Ради. Довідковий матеріал про депутатів Ради повинен містити: прізвище, ім’я та по батькові депутата Ради; дату народження депутата Ради.

 

Стаття 13. Порядок денний першої сесії Ради

13.1.    До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

13.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до Ради і визнання їх повноважень;

13.1.2. про обрання голови Ради;

13.1.3. про обрання заступника голови Ради.

13.1.4. про умови оплати праці голови і заступника голови Ради.

13.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 14. Форми роботи Ради

14.1.   Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія - це основна організаційно-правова форма діяльності ради, яка відповідно до законодавства дає можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів,  їх виборців та приймати відповідні рішення. 

14.2 Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

 

Стаття 15. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

 

15.1.    Пленарні засідання Ради проводяться у робочі дні. Починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

15.2.    Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 15.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

15.3 За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

15.4.    Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор району.

Стаття 16. Порядок скликання сесії Ради

16.1.    Сесія Ради скликається головою Ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал.

16.2.    Сесія Ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.

16.3.    У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія Ради скликається заступником голови Ради.

16.4. Рішення про скликання сесії ради приймається головою районної ради або його заступником у формі розпорядження.

16.5.    У разі якщо посадові особи, зазначені у пп. 16.1-16.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.

Пропозиція про скликання сесії у цьому разі  оформляється  як рішення групи депутатів за підписами однієї третини депутатів або рішення постійної комісії.

16.6.    Розпорядження про скликання сесії Ради приймається не пізніше як за 10 днів до сесії і доводиться до відома депутатів Ради і населення, а у виняткових випадках — не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.

16.7.    Інформація про скликання сесії Ради публікується в газеті «Трудова слава», оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради за адресою іchniarada.org.ua.  

16.8.    Пропонований порядок денний, проекти рішень, матеріал  по питаннях затвердження районного бюджету на рік та Програми соціально-економічного розвитку району,  інші офіційні документи надаються для опрацювання головам постійних комісій та керівникам депутатських фракцій не пізніше як за два дні до проведення постійної комісії та сесії. У виняткових випадках проект рішення з відома голови районної ради може бути надано для опрацювання в день проведення сесії або постійної комісії       ( на паперових носіях).

16.9.    За наявності технічної можливості та за згодою депутата Ради документи можуть направлятися йому електронною поштою.

Стаття 17. Формування порядку денного сесії Ради

17.1.    Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями, головою районної державної адміністрації та загальними зборами громадян.

            17.2 На чергову сесію вносяться питання, подані не пізніше ніж за 15 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію, крім виняткових випадків. Пропозиції до порядку денного,  внесені після прийняття головою районної ради розпорядження про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням районної ради.

17.3.   У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

17.4    Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради за адресою іchniarada.org.ua. 

            17.5.    Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням.

17.6. Проект рішення районної ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд узгоджується особами, які готували проект рішення,  юридичними відділами районної ради, районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації (по напрямах роботи), заступником голови районної ради.

Проекти рішень, які передбачають фінансування або стосуються бюджетних питань, погоджуються з начальником фінансового управління районної державної адміністрації та головою постійної комісії районної ради з питань бюджету і фінансів.

17.7 Пропозиції, що вносяться до порядку денного сесії, попередньо розглядаються на засіданнях профільних і суміжних постійних комісій, президії районної ради з прийняттям відповідних рішень. Остаточно порядок денний сесії затверджується районною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

17.8     Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Ічнянської районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

            Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії Ічнянської районної ради, безпосередньо не пов’язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд Ради.

            Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою Ради або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.

            17.9.    У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.

            17.10.  На засіданнях президії, постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:

            17.10.1.проектів, розроблених районною державною адміністрацією — заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках — уповноважені ними особи;

            17.10.2.проектів, розроблених фракціями — керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

            17.10.3.проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями — голова комісії або уповноважена комісією особа.

            17.11.  У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

            17.12.  У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

     про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

        кадрові питання;

        питання, що потребують негайного розгляду.

            Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної Ради або голови районної державної адміністрації.

Стаття 18. Затвердження порядку денного сесії Ради

            18.1.    Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради, присутніх на засіданні.

            18.2.    Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

            18.3.    Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

            18.4.    Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

Стаття 19. Особливості підготовки Програми  економічного і  соціального розвитку району та районного бюджету

19.1. Програма економічного і соціального розвитку району та районний бюджет попередньо розглядаються на засіданнях кожної постійної комісії районної ради.

19.2. Сесія по прийняттю районного бюджету скликається не пізніше,  ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування Закону України про Державний бюджет України.

19.3 За дорученням голови районної ради  проект районного бюджету та проект Програми економічного і соціального розвитку району   направляється для ознайомлення депутатам та для попереднього розгляду, підготовки висновків і пропозицій по них у постійних комісіях.

19.4 Постійні комісії одразу після розгляду оформляють свої пропозиції та зауваження до цього проекту і передають їх в установленому порядку для узагальнення.

 

 

Стаття 20. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

            20.1. З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, районна рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку району, комунальної власності та ефективного використання трудових ресурсів (далі – відповідальна постійна комісія).

            Підготовка і прийняття регуляторних актів районної  ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            20.2.    Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

            20.3.    Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

20.4 Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної  ради подається до відповідної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

20.5.Відповідна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу подається до Державної служби з питань регуляторної політики для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).

            20.6.    Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

            20.5.    Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

            20.6.    У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Відповідна постійна комісія Ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

            20.7.    Голова відповідної  постійної комісії Ради, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

    Стаття 21. Відкриття та ведення пленарного засідання

            21.1.    Пленарне засідання районної  ради відкриває і веде голова  районної ради, у разі його відсутності –  заступник голови районної  ради             або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

            21.2.    В президії сесії разом з головою  районної ради знаходяться  заступник голови районної  ради, голова районної  державної адміністрації. Голова районної  ради має право запрошувати до президії сесії почесних гостей, керівників обласного та державного рівня.

            21.3 Сесія районної ради ведеться українською мовою.

            21.4. Пленарні засідання записуються на аудіо та цифрові носії за наявності технічної можливості та зберігаються у виконавчому апараті районної ради на період повноважень ради

 

Стаття 22. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

            22.1.    Перед початком пленарного засідання ради працівниками виконавчого апарату проводиться поіменна реєстрація депутатів на підставі друкованого реєстру. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

            22.2.    Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

22.3. У випадках, коли депутат прибуває на пленарне засідання із запізненням чи залишає пленарне засідання до його завершення, головуючий повідомляє про це раду. Даний факт відображається в стенограмі та враховується лічильною комісією під час підрахунку голосів (статтю 22 доповнено пунктом 22.3 згідно з рішенням 5сесії .6скликання від 03.03.2016р. №02-05-07).

 

Стаття 23. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

23.1Головуючий на пленарному засіданні районної ради забезпечує виконання положень цього Регламенту стосовно порядку проведення сесій.

23.2 Головуючий на пленарному засіданні районної ради:

-                                  керує засіданням районної ради, слідкує за дотриманням правомочності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

-                                  надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження звернень щодо виступів;

-                                  за згодою сесії надає слово для виступів в дебатах з обговорюваного районною радою питання особам, запрошеним на сесію;

-                                  має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

-                                  оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних  запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

-                                  проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень районної ради, оголошує його результати;

-                                  на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

-                                  дає доручення виконавчому апарату, постійним комісіям щодо  забезпечення    роботи сесії районної ради;

-                                  здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

-                                   

Стаття 24. Лічильна комісія

24.1.    Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також відкритого поіменного голосування на кожному пленарному засіданні (пункт 24.1 викладено в новій редакції згідно з рішенням 5сесії .6скликання від 03.03.2016р. №02-05-07).

24.2.    Лічильна комісія для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

            24.3 Лічильна комісія  для підрахунку голосів при прийнятті рішень обирається відкритим голосуванням. Пропозиції щодо включення депутатів до складу лічильної групи вносяться керівниками депутатських фракцій та груп на сесії ради. Ці пропозиції озвучує голова районної  ради та ставить їх на голосування.

            Якщо перед голосуванням депутат, запропонований до складу лічильної групи, зняв свою кандидатуру, відповідна депутатська фракція та група може внести іншу кандидатуру, або ж лічильна група може працювати у зменшеному складі.

24.3.    У випадку проведення таємного голосування лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

24.4.    До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

24.4.1.поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;

24.4.2.поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

24.4.3. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

24.4.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

24.4.5. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 25. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

25.1     Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

25.2.    Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 26. Порядок надання слова

26.1.    Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

26.2.    Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

26.3.    Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції — зазначає і її назву.

26.5.    Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого  Регламентом, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

26.6.    Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється голові ради безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання, з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також завчасно направлятися голові ради або його заступнику до відкриття сесії.

26.7 Заяви про надання слова нумеруються виконавчим апаратом ради.  Обов’язок обліку бажаючих взяти слово покладається на головуючого або на виконавчий апарат ради.

Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

26.8.    За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

26.8.1. з мотивів голосування;

26.8.2. для оголошення процедурного питання;

26.8.3. для репліки;

26.8.4. для застережень.

26.9.    Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 

Стаття 27. Визначення часу для виступів на сесії Ради

27.1. Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 40  хвилин, для співдоповідей - до 20 хв., виступаючим в дебатах вперше -  до 7 хвилин, для повторного виступу по одному питанню в дебатах, виступах при обговоренні проектів рішень, кандидатур, порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

27.2.    Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

27.3.    Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

27.4.    Для відповіді на запитання надається до 5 хвилин.

27.5.    Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 3 хвилин.

27.6.    Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

27.7.    Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

27.8.    Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 28. Право на виступ

28.1.    Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

28.2.    Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

28.3.    Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

28.4 Депутат може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

28.5 Голова ради та заступник мають першочергове право на виступ. Кількість їх виступів з одного і того питання не обмежуються.

28.6. Запрошеним, присутнім на сесії особам за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів  депутатів присутніх  на засіданні, може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

28.7 Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому ж питанню не надається.

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

Стаття 29. Порядок розгляду та обговорення питання

29.1.    За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

29.2.    Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

29.2.1.доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

29.2.2.співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

29.2.3.виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

29.2.4.внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

29.2.5.виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

29.2.6.виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

29.2.7.виступи депутатів Ради;

29.2.8.оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

29.2.9.внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

29.2.10.заключне слово співдоповідачів і доповідача;

29.2.11.           уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

29.2.12.виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

29.2.13.виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні Ради думки депутатської фракції чи групи;

.

29.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

 

 

Стаття 30. Закінчення обговорення питання

30.1.    Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання.

30.2 Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

30.3.Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням районної ради ( більшістю голосів депутатів присутніх на сесії) . При вирішенні питання про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, а також тих, що виступили, виявляє, хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.

Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

        Стаття 31. Рішення ради з процедурних питань

        31.1 Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення порядку розгляду питань на пленарному засіданні ради.

        31.2 Порядок денний, часовий регламент, утворення лічильної групи і

секретаріату та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.        

        31.3 Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

 

Стаття 32.  Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

32.1.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

32.2.Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 33. Вимоги до процедури голосування

33.1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

33.2.У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

33.3.Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

33.4.Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

33.5.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

33.6.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

33.7.Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

33.8.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 34. Загальні вимоги до рішення Ради

34.1.Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо депутати Ради не заперечують на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

34.2. Рішення районної ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу районної ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством .

Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення, або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

34.3.Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради .

34.4  У необхідних випадках з метою доопрацювання проектів рішень з врахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів може обиратися редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності, включаються спеціалісти виконавчого апарату районної ради та відповідні спеціалісти.

Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються в письмовій формі.

34.5  Проект  рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитись.

34.6 Рішення ради приймається:

- відкритим (з процедурних питань)голосуванням;

- відкритим поіменним голосуванням;

 -таємним голосуванням.

При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його “за” пропозицію, “проти” неї, чи “утримується” при голосуванні.( пункт 34.6 викладено в новій редакції згідно з рішенням 5сесії .6скликання від 03.03.2016р. №02-05-07).

34.7 Для усунення суперечностей при прийнятті рішень з деяких питань на вимогу голови фракції не частіше одного разу на протязі пленарного засідання може надаватися перерва до 15 хвилин для проведення консультацій як всередині фракцій, так і між фракціями районної ради.

34.8.  Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 ст.43, п.1 ст.55,56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

34.9 (пункт 34.9 виключено згідно з рішенням 5сесії  6скликання від 03.03.2016р. №02-05-07).

34.10.При надходженні пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення районної ради, їх розгляд проводиться після прийняття районною радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.

34.11.При наявності двох або більше проектів рішень з одного і того ж питання вони ставляться на голосування по черзі в порядку їх внесення. Після прийняття одного з проектів рішень інші проекти рішення на голосування не ставляться.

34.12. Проект рішення районної ради може бути прийнятий як рішення сесії за скороченою процедурою, без прийняття районною радою внесеного проекту рішення за основу у випадках, коли до проекту рішення не поступило пропозицій, доповнень і зауважень.

34.13 Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, уточнює їх формулювання.

34.14. У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, районна рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

34.15. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції. Якщо рада прийме першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

34.16. Відкрите голосування з процедурних питань проводиться шляхом підняття посвідчення депутата або руки  та  може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагатиме іншого.

 Якщо один або декілька депутатів вимагатимуть підрахунку голосів, лічильною комісією проводиться підрахунок тих, хто голосував “за”, “проти” та “утримався”».

У зв’язку з відсутністю технічної можливості голосування за допомогою електронної системи, відкрите поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів ради за алфавітним списком.

Відкритому поіменному голосуванню може передувати сигнальне голосування шляхом підняття посвідчення депутата або руки.  При цьому, у випадку явної більшості та відсутності заперечень депутатів, після сигнального голосування проводиться поіменне опитування лише тих депутатів, хто голосував “проти” та “утримався”.(пункт 34.16  викладено в новій редакції згідно з рішенням 5сесії .6скликання від 03.03.2016р. №02-05-07).

34.17. Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення, або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

34.18 Рішення ради є офіційним документом.

 Протоколи, рішення районної ради підписує голова районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради. До підписання рішень допускається їх коректорська правка виконавчим апаратом районної ради, яка не змінює змісту рішень.

34.19 Рішення районної ради надсилаються відповідним підприємствам (об’єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і при необхідності оприлюднюються.

34.20 Рішення районної ради, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території району, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Рішення районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

34.21. Всі рішення районної Ради оприлюднюються на офіційному сайті районної ради  за адресою іchniarada.org.ua. 

            Рішення районної  ради підлягають оприлюдненню на офіційному веб-

сайті районної  ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.       

Результати відкритого поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку та підлягають обов’язковому наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації»  ( абзац 3 пункту 34.21 викладено в новій редакції згідно з рішенням 5сесії 6скликання від 03.03.2016р. №02-05-07).

 

 

Стаття 35. Протокол сесії

35.1 Засідання районної ради протоколюються і стенографуються. Протокол сесії ради оформляється не пізніше одного місяця після її проведення і підписується головою ради або його заступником.

35.2. У протоколі сесії районної ради зазначаються такі дані:

-                                  найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

-                                  число депутатів, обраних до районної ради, присутніх та відсутніх депутатів;

-                                  порядок денний сесії, прізвище та назва політичної партії чи блоку, назва депутатської фракції чи депутатської групи доповідача та співдоповідача по кожному питанню;

-                                  прізвище депутатів, назви політичної партії чи блоку, назви депутатської групи чи депутатської фракції, виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами районної ради, посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів).

35.3 До протоколу сесії додаються рішення, прийняті районною радою, результати відкритого поіменного голосування, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, стенограма, список присутніх і відсутніх на сесії депутатів (пункт 35.3 викладено в новій редакції згідно з рішенням 5сесії .6скликання від 03.03.2016р. №02-05-07).

35.4 Оригінал протоколу сесії на протязі 10 років зберігається в загальному відділі районної ради, а після закінчення строку здається до районного державного архіву на постійне зберігання.

            35.5 Протоколи сесії є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 36.  Загальні положення про таємне голосування

36.1.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

36.2.Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

36.3.До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної Ради, заступника голови районної Ради включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

36.4.Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура не вноситься до  бюлетенів для повторного  таємного голосування.

36.5.Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 24 Регламенту.

36.6.Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня беруться Радою до відома, про  результати таємного голосування за допомогою бюлетенів – затверджуються Радою та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

36.7.Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 37. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

37.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування — обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

37.2.Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався» або « не підтримую жодного кандидата»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

37.3.Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

37.4.Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

37.5.Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

37.6.                Недійсними вважаються бюлетені:

37.6.1.             невстановленого зразка;

37.6.2.             в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

37.6.3.             у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

37.6.4.             з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

37.6.5.             до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

37.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 38. Процедура таємного голосування

38.1.Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

38.2.Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

38.3.Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

38.4.Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки  “плюс” (+) або інше напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» — якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді).

При обранні голови, заступника голови районної ради у кабіні або кімнаті для таємного голосування депутат робить у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку “плюс” (+) або інше. У разі, коли депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку у квадраті напроти слів: “Не підтримую жодного кандидата”.

Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

38.5. Депутат користується правом одного голосу.

38.6.  Депутат, який присутній на сесії, але не бажає одержувати бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що утримався.

 

Стаття 39. Повторне таємне голосування

39.1.У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

39.2.Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

39.3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 40. Таємне голосування списком кандидатур

40.1.Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.

40.2.Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному Радою, порядку.

40.3.Підрахунок голосів здійснюється щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів Ради, при дотриманні умов Регламенту.

40.4.Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводиться окреме голосування з дообрання членів органу з новим висуненням кандидатів.

40.5.Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

 

Стаття 41. Підведення підсумків таємного голосування

41.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

41.2.    Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

41.3.    Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

41.3.По доповіді лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх депутатів на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

 

 

Стаття 42. Наслідки порушення порядку таємного голосування

42.1.    У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

42.2.    Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

 

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 43. Набрання чинності рішеннями Ради

            43.1     Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

43.2.    Рішення нормативно-правового характеру та регуляторні акти районної ради набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, у порядку затвердженому районною радою.

43.3.    Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у газеті « Трудова слава» та на офіційному веб-сайті Ради за адресою іchniarada.org.ua. 

 43.4. За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у газеті «Трудова слава» може бути оприлюднений лише текст самого рішення  (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

 

Стаття 44. Внесення змін до рішень Ради

44.1.    За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

44.2.    Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 44.3 ст. 44 Регламенту.

44.3.    Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.

44.4.    Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

44.5.    Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні-зміни та/або доповнення.

44.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

 

Стаття 45. Скасування рішень Ради

45.1.    За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

45.2.    Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 45.3 ст. 45 Регламенту.

45.3.    Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

45.4.    Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

45.5.    Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

45.6.    Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

 

 

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

 

Стаття 46. Дисципліна та етика на сесіях районної Ради

46.1.    На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

46.2.    Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

46.3.    Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

46.4.    Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

46.5.    Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РАДИ

Стаття 47. Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступників

47.1.    Повноваження голови Ради, заступника голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

47.2.    Голова Ради, заступник голови Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття 48. Порядок обрання голови Ради

48.1.    Голова Ради обирається Радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.

48.2.    Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

48.3.    Кандидати виступають на пленарному засіданні Ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів Ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати Ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні Ради, з урахуванням черговості депутатів Ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні Ради надає йому слово позачергово.

48.4.    Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

48.7.    У разі, коли кандидатів на посаду голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 48.1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії Ради не більше двох раз.

 

Стаття 49. Повноваження голови Ради

49.1. Голова Ради відповідно до своїх повноважень:

-           скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;

-           забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

-           представляє Раді кандидатури для обрання на посади заступника голови районної Ради;

-         вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату Ради, витрат на її утримання;

-           вносить Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради;

-           координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-           організовує надання депутатам Ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

-           організовує роботу президії Ради;

-           призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;

-           здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;

-           є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;

-           підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;

-           забезпечує роботу по розгляду звернень громадян;

-        веде особистий прийом громадян;

-           забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, оприлюднює рішення Ради;

-           представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

-           звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений Радою термін;

-           вирішує інші питання, доручені йому Радою.

49.2. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Стаття 50. Порядок припинення повноважень голови Ради

50.1.    Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктами 50.2, 50.3, 50.5 цієї статті. Голова Ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови Ради.

50.2.    У своїй діяльності голова Ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.

Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.

50.3.    Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови Ради, а також у інших передбачених Законом випадках.

50.4.    Зазначені у п. 50.3 ст. 50 цього Регламенту повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

50.5.    У випадках, коли повноваження голови Ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 51. Порядок обрання заступника голови Ради

51.1.    Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

51.2.    Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

51.3.    У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 51.1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії Ради не більше двох раз.

Стаття 52. Повноваження заступника голови Ради

52.1.    Заступник голови Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради або дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

52.2.    Заступник голови Ради здійснює повноваження голови відповідної Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов’язків з інших причин.

52.3.    За дорученням голови Ради його заступник:

-           координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-           веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;

-           організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

-           представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

-           веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

- звітує перед Радою про свою діяльність та про виконання доручень Ради;

-           бере участь у розробці планів роботи Ради та її президії;

-           готує пропозиції до проекту кошторису витрат Ради та матеріали до звіту про його виконання;

-           сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

-           організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради.

52.4. Заступник голови Ради за дорученням голови Ради виконує й інші обов’язки.

Стаття 53. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови Ради

53.1.    Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови Ради у випадках, передбачених п. 53.1 цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

53.2.    Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень заступника голови Ради. Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

53.3.    У випадках, коли повноваження заступника голови Ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

53.4.    У випадках, передбачених п. 53.1 — 53.3 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови Ради з дня припинення її повноважень.

 

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 54. Загальні умови створення постійних комісій Ради

54.1.Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.

54.2.Створення постійних комісій Ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані голова Ради та заступник голови Ради.

54.3.Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.

54.4.Засідання постійних комісій Ради протоколюються.

54.5.Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.

54.6.Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.

Стаття 55. Склад постійних комісій Ради

55.1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови і членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за пропозицією голови Ради з урахуванням представництва фракцій та груп.

55.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

55.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

55.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

Стаття 56. Порядок обрання складу постійних комісій Ради

56.1. За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради обирається за списком.

56.2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.

56.3. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради.

 

Глава 3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

 

Стаття 57. Правовий статус та повноваження президії Ради

57.1.Президія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради, та вирішує інші питання за дорученням Ради.

57.2.Президія Ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

57.3. До складу президії Ради входять голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.

57.4.Повноваження президії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням Ради, цим Регламентом та рішеннями Ради.

 

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 58. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

58.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

58.2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

58.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

58.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:

-  назву тимчасової контрольної комісії;

-  завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

- кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

- термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

- термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

- за необхідності — заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

58.5. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

Стаття 59. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи

59.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

59.2.           Тимчасова контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

59.3. Депутати Ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 60. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

60.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

60.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

60.2.1.        прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

60.2.2.        припинення повноважень Ради.

 

РОЗДІЛ 4.  ДЕПУТАТИ РАДИ,  ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

 

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

 

             Стаття 61. Правові засади діяльності депутатів Ради

61.1.    Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

61.2.    Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні згідно Закону України « Про місцеві вибори».

61.3.    Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.

61.4.    Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

61.5.    Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

61.6 Депутат районної ради зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України ”Про статус депутатів місцевих рад”, цього  Регламенту роботи районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності районної ради та її органів, бути присутнім на кожній сесії районної ради, засіданні постійної комісії, до якої його обрано і брати активну участь у їх роботі. Відсутність депутата на засіданнях допускається лише з поважних причин.

61.7 У разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це голову або заступника голови районної ради.

61.8 У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії без поважних причин районна рада може звернутися до виборців (у разі набуття депутатських повноважень за партійними списками – до керівника партійного осередку) з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

61.9  Комісія з питань забезпечення законності та правопорядку, депутатської діяльності та етики періодично дає довідку на пленарному засіданні  про участь депутатів районної ради в роботі постійних комісій в міжсесійний період. Голови постійних комісій особисто відповідають за надання відомостей про діяльність депутатів в  постійних комісіях, інших комісіях та робочих групах районної ради.

61.10 Районна рада заслуховує повідомлення депутатів районної ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень районної ради та її органів. З цього питання може проводитись обговорення. За результатами заслуховування районна рада приймає рішення.

Стаття 62. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради

62.1.    Депутату Ради після визнання їх повноважень надається:

62.1.1. тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане районною виборчою комісією;

62.1.2.     посвідчення депутата Ради;

62.1.3. видається також відповідний нагрудний знак ,

Стаття 63. Форми роботи депутата Ради

63.1.    Діяльність депутата в Раді включає:

63.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;

63.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій — з правом дорадчого голосу;

63.1.3. участь у засіданнях президії Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Ради;

63.1.4. виконання доручень Ради та її органів;

63.1.5. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

63.1.6. роботу з населенням району.

 63.2. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

Стаття 64. Депутатські фракції та групи

64.1.    Депутати Ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

64.2.    Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради.

64.3.    Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

64.4.    Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

64.5.    Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

64.6.    До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

64.7.    Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

64.8.    Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

64.9.    Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

Стаття 65. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

65.1.    Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

65.2.    Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

65.3.    Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

65.4.    При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім’я голови Ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.

65.5.    Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом Ради серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 66. Права депутатських фракцій та груп

66.1.    Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує районна Рада.

66.2.    Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.

66.3.    Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.

66.4.    Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

 

Стаття 67. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

67.1.    Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

67.2.    Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Стаття 68. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

68.1.    Голова Ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в Раді.

68.2.    За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат Ради поширює серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

 

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 69. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

69.1.    Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

69.2.    Депутатський запит — це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

69.3.    Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

69.4.    Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 70. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

70.1.    Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

70.2.    При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

70.3.    Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради.

70.4.    У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

70.5.    На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

70.6.    У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного.

70.7.    По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

70.8.    Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

Стаття 71  Відповідь на депутатський запит

71.1 Орган або особа, до якої звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою строк надати офіційну відповідь на нього раді і депутату.

71.2 Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов'язані  у  встановлений  радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і  депутату  місцевої ради.  Якщо  запит  з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,  то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити  раді та депутатові місцевої ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

71.3.Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні ради.

71.4. Депутат місцевої ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит.

71.5 За результатами відповіді на депутатський  запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше   1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  місцевої  ради.

71.6.Посадових осіб,  до яких звернуто запит,  своєчасно інформують про дату  та  час  обговорення  відповіді  на  запит  радою.  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради.

 

 

РОЗДІЛ 5. ПОМІЧНИКИ   КОНСУЛЬТАНТИ ДЕПУТАТА

РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 72 Правовий статус помічників - консультантів

72.1 Депутат місцевої ради може мати до п’яти помічників – консультантів, які працюють на громадських засадах.

   Персональний  підбір кандидатур, розподіл обов’язків та організацію роботи помічників – консультантів здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

72.2 Умови діяльності та кількість помічників – консультантів визначаються Положенням про помічника – консультанта, яке затверджується районною  радою.

72.3 Помічником - консультантом може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту, помічник – консультант у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, Положенням про помічника – консультанта депутата районної ради, цим Регламентом.

Стаття 73 Повноваження помічника – консультанта

73.1  Помічник – консультант має право:

- входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред’явленням посвідчення помічника – консультанта, дотримуватись встановленого порядку;

- одержувати надіслану на ім’я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата;

- за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

73.2  Помічник – консультант зобов’язаний:

- дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, Регламенту районної ради та Положення про помічника – консультанта районної ради;

- при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;

- за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

- допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями.

- допомагати депутату в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань.

 

Розділ 6 ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 74 Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради

74.1 Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами.

74.2  Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою.

74.3 Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються  районною радою за поданням голови районної ради.

74.4 Керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради призначає і звільняє голова районної ради.

74.5 Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

74.6 Виконавчий апарат районної ради керується в своїй роботі Конституцією України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, Регламентом районної ради, Положеннями про виконавчий апарат, відділи виконавчого апарату та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

Перевибори керівників ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради.

74.7 Виконавчий апарат районної ради може надавати методичну допомогу сільським , селищній та міській радам.

 

Стаття 75. Повноваження виконавчого апарату

75.1Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії ї зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.